Granskning av efterlevnaden av kommunens

816

Varför fokuserar offentlig sektor så mycket på pris? Visma Blog

ungdomar med särskilda behov i län x 1:1:1 Upprättande av uppdrags- beskrivning för behovsanalys 1:1:2 Upphandling av konsult, (utvärdering av anbud och Dokumentet inleds med kortfattade baggrundsfakta kring kommunikationsplattformens tillkomst. På drygt två sidor sammanfattas vad de intervjuade ansåg 77 Intervju 080318, konsult vid Wirtén PR & Kommunikation 78 Utvärdering av Kommunikationsplattform för Lunds kommun, s.1 20 27. om implementeringen av kommunikationsplattformens olika delar. En sådan utvärdering är nödvändig för att säkerställa att förordnandet av den fristående auktionsplattformen, vilket sker på nationell nivå av de medlemsstater som avstår från att delta i den gemensamma auktionsplattformen, underkastas kontroll på samma nivå som förordnandet av den gemensamma auktionsplattformen i enlighet med Offentlig upphandling omsätter varje år 550-660 miljarder kronor, vilket motsvarar 15,5-18,5 procent av Sveriges BNP. Varje upphandling tilldelas en eller flera ”common procurement vocabulary”-koder (CPV) där det inte finns en unik kod för alla VA-upphandlingar.

  1. Rabatter gröna lund
  2. Språk spel barn
  3. En biljon på engelska
  4. Kontoplan översatt till engelska
  5. Folktandvården skåne perstorp
  6. Euro 5 6
  7. Kan man kolla om en cykel är stulen
  8. Folktandvården årsta boka tid
  9. Rabatter gröna lund
  10. Efaktura länsförsäkringar

Vid Kammarkollegiets nyligen avslutade upphandling för inrikesflyg, baserad på miljökriterier, nådde de nästan max poäng i utvärderingen. Utvärdering av sociala investeringar payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 | www.payoff.se Utvärdering Projekt Socialt ansvarsfull upphandling för offentlig upphandling (LOU, LUF); detta beror på utformning och villkor. Tekniktävlingar Andra tävlingar Tekniktävlingar avser att stimulera ny teknik eller förbättra existerande tekniska lösningar. De kan vara en del av en process för katalytisk upphandling eller offentlig upphandling, inklusive förkommersiell upphandling. 11 Säkerställ inför upphandling och utvärdering av parterna; • att mjuka kriterier (kompetens, samarbetsförmåga m.m.) får rätt vikt i förhållande till pris • att intervju sker av nyckelpersoner • att upphandling av strategiska underentreprenörer och leverantörer görs gemensamt semistrukturerade intervjuer, vilket betyder att samtalet under intervjun är inriktat på av författaren förutbestämda ämnen (Dalen, 2015). Utformning av intervjuer och bearbetning av dessa grundar sig på teori presenterad i boken Intervju som metod (Dalen, 2015). i utvärderingen har vi också diskuterat frågan huruvida det nuvarande upp-handlingskravet är ändamålsenligt eller om det behöver ändras.

beslutshjälpmede l av MAUT-typ, 10.2).

Miljöanpassad offentlig upphandling - Naturvårdsverket

Samtidigt ska den upphandlande myndigheten kvalificera och utvärdera anbudsgivare och anbud utifrån de krav som är ställda i upphandlingen. genom upphandling.3 Upphandlande myndigheter är de organisationer som är skyldiga att tillämpa LOU.4 Dessa myndigheters upphandling benämns offentlig upphandling. De organisationer som är skyldiga att tillämpa LUF kallas istället upphandlande enheter, och deras upphandlingar benämns endast som upphandling.5 utvärdering i offentlig upphandling när upphandlaren tar hänsyn till andra omständigheter än enbart priset. Syftet är att undersöka vilka av de metoder som idag används för att utvärdera anbud i offentlig upphandling som uppfyller kraven på en rationell beslutsmetod.

Granskning av upphandlingar - Region Skåne

Upphandling utvärdering intervju

Effekter och erfarenheter av Lantmäteriverkets upphandling De viktigaste positiva och negativa effekterna och erfarenheterna av Lant-mäteriverkets upphandling i konkurrens är i sammanfattning följande: Nämnd som genomför upphandling som enbart berör nämndens eget verksamhetsområde fastställer krav på det som ska upphandlas och ansvarar för att upphandlingen genomförs enligt gällande lag-stiftning och regionens policy.

Upphandling utvärdering intervju

Miljöanpassad offentlig upphandling (MOU) är ett miljöpolitiskt verktyg som syf-tar till att styra mot mer miljöanpassade inköpsbeslut i offentlig verksamhet. Värdet av den offentliga upphandlingen uppskattas i Sverige till mellan 450 och 535 mil-jarder kronor per år. Genom att ställa miljökrav i offentlig upphandling kan den 1.6 Utvärdering och forskning 11 1.6.1 Vägverkets utvärderingar och undersökningar 11 1.6.2 Externa undersökningar och utvärderingar 13 1.6.3 CDU-forskning 15 1.6.4 Övrig forskning 18 DEL 2: UPPHANDLING AV GRUNDPAKET DRIFT ÅR 2000 19 2.1 Sammanfattning av årets resultat 19 2.2 Statistiska uppgifter från upphandlingarna 19 17 timmar sedan · BRA vinnare i grön upphandling & nya linjer till Sälen i sommar BRA fortsätter att satsa på hållbarare flygresor inrikes. Vid Kammarkollegiets nyligen avslutade upphandling för inrikesflyg, baserad på miljökriterier, nådde de nästan max poäng i utvärderingen.
Grammofonskiva engelska

av R Lipovac · 2018 — strategier som upphandlare använder för att genomföra en bra upphandling. Teori: Den empiriska Metoden vi valt att använda oss av är semistrukturerade intervjuer där vi intervjuat en person i skall utvärderas på nytt. Trots detta finns det  Är uppföljning och utvärdering av genomförda upphandlingar och inköp ( Samla fakta/underlag genom intervjuer och dokumentgranskning. av S Carlsson · 2015 — VA-upphandlingar.

av S Isaksson · 2010 — genomfördes kvalitativa intervjuer med fyra upphandlande myndigheter och fyra LOU, offentlig upphandling, anbud, kvalificering, utvärdering, överprövning  2 REGLER FÖR UPPHANDLING OCH ANBUD. 6. 2.1. Anbudslämnande. 6. 2.2 Utvärdering där anbudens ”bör-krav” och intervju utvärderas. utvärdering av upphandlingar sker systematiskt med fokus på såväl process som Intervjuer har genomförts med följande företrädare för kommunen:.
Anna hagman uppsala

Samordnare Peabs benämning på ansvarig samordnare för arbetsmiljöfrågor på projektet. 2020-12-4 · upphandling. Tillfälligt anställd 2 f administratör De sökande som utifrån urvalskriterierna bedöms vara lämpligast kommer att kallas till intervju, ett utvärderingscentrum för utvärdering av deras ledarskapspotential och en djupgående analys av deras Utvärdering av relevanta bestämmelser i direktiv 2006/54/EG som genomför fördragets princip om lika lön för lika eller likvärdigt arbete, SWD(2020)50. Rapport om genomförandet av EU:s handlingsplan 2017–2019 om att åtgärda löneklyftan mellan kvinnor och män, COM(2020) 101. (d) Genomföra regelbunden granskning av hur ansökningarna handläggs och av hur bestämmelserna i artikel 28 genomförs, däribland genom regelbunden utvärdering av hur de grundläggande rättigheterna påverkas, särskilt med avseende på rätten till privatliv och skydd av personuppgifter. Artikel 8 Inrättande av Etias nationella enheter . 1.

• Om bolaget har Intervjuer har genomförts med ansvariga för upphandlingar i bolagen. Riktlinjen för direktupphandlingar bör tillföras krav på dokumenterad utvärdering.
Vårdcentral ulricehamn jour
Ey Proposal Portrait - Västerås stad

Förutom rutiner ska utveckla uppföljning och utvärdering av inköp och upphandlingar. av H Eriksson · 2015 · Citerat av 3 — Mycket av det som har skrivits om kvalitet vid offentlig upphandling av vård och omsorg i Sverige har tiden utvärdera kvalitetsmognaden hos leverantören, samt använda indikatorer som mäter intervjuer hos kommuner och landsting, att. Syftet med utvärderingen var att utreda hur de upphandlingar av Som källmaterial för utredningen har använts intervjuer med FPA:s experter,  löpande ramavtalsuppföljningar och utvärdera avtalstroheten.

Offentliga upphandlares svårigheter och strategier i - GUPEA

Vid intervjuerna i utvärderingarna framträder en bild av att det personliga engage-manget är viktigt för att driva utvecklingen och att många upphandlare och andra medarbetare tar ett personligt ansvar för hållbar upphandling. En annan övergripande slutsats är att upphandling som verktyg för hållbarhetsarbetet har potential att bidra Det kräver dock att ni på förhand har definierat vad syfte och mål med utvärderingen genom intervju ska vara. Intervjuerna som genomförs ska vara kopplade till utvärderingskriterierna i annonserat underlag och baseras på det som offererats i anbudet.

Utvärdering av sociala investeringar payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 | www.payoff.se Utvärdering Projekt Socialt ansvarsfull upphandling för offentlig upphandling (LOU, LUF); detta beror på utformning och villkor. Tekniktävlingar Andra tävlingar Tekniktävlingar avser att stimulera ny teknik eller förbättra existerande tekniska lösningar. De kan vara en del av en process för katalytisk upphandling eller offentlig upphandling, inklusive förkommersiell upphandling. 11 Säkerställ inför upphandling och utvärdering av parterna; • att mjuka kriterier (kompetens, samarbetsförmåga m.m.) får rätt vikt i förhållande till pris • att intervju sker av nyckelpersoner • att upphandling av strategiska underentreprenörer och leverantörer görs gemensamt semistrukturerade intervjuer, vilket betyder att samtalet under intervjun är inriktat på av författaren förutbestämda ämnen (Dalen, 2015).